Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr